ADRIA CARAVAN CLUB NORDS STADGAR

     

STADGAR

§ 1 Klubbens syfte

Adria Caravan Club Nord är en sammanslutning av ägare till Adria husvagnar och husbilar.

Klubben ska tillvarata medlemmarnas intressen genom att förmedla erfarenheter och synpunkter på produkten/produkterna och föra den informationen vidare till tillverkaren i syfte att förändra och förbättra den produkt som vi valt att stödja genom att vara aktiva konsumenter.

Föreningens syfte ar att genom aktiviteter och engagemang skapa gemenskap och sammanhållning mellan alla som har valt att vara medlemmar i vår klubb eller avser att bli ägare av en Adria husvagn eller husbil.

Alla medlemmar är välkomna på träffarna, även de som inte är Adriaägare. Dessa får dock ej tillträde till årsmöte samt eventuella subventioner.

 

§ 2 Organisation

Klubbens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

 

§ 3 Medlemskap och avgifter

Medlemskap och inträde i klubben vinner ägare av Adria husvagnar eller husbilar som vill verka i enlighet med dessa stadgar.

 

§ 4 Medlemsavgiften erläggs i början av kalenderåret och avgörs från år till år av styrelsen och        årsmötet.

 

§ 5  Medlem som ej inom angiven tid erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur klubben.

 

§ 6 Medlems förpliktelser

Det åligger varje medlem att verka för klubbens sammanhållning och utveckling, att följa de föreskrifter som anges i dessa stadgar och med stöd av dem fatta beslut samt att iakttaga lojalitet mot styrelsen och andra som utsetts att företräda klubben.

 

§ 7 Styrelsen

Klubbens styrelse ska bestå av fem personer: ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter. Val till styrelsen sker på klubbens årsmöte.

 

§ 8 Val

Samtliga medlemmar i styrelsen väljs på två år. Ordförande samt sekreterare väljs vid ett tillfälle och övriga ledamöter väljs vid nästa tillfälle. Valberedningen utses av årsmötet och antalet ska vara två personer.

 

§ 9 Rösträtt

Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift till klubben. Styrelsen ansvarar för att röstlängd upprättas.

 

§ 10 Firmatecknare

Till firmatecknare för Adria Caravan Club Nord bör styrelsen besluta att kassören ansvarar för den uppgiften.

 

§ 11 Revisorer

För att granska klubbens räkenskaper utser årsmötet en revisor på en mandattid på två år. Avgår revisorn under mandatperioden ansvarar valberedningen för att utse ersättare fram till närmaste årsmöte. Klubbens räkenskaper avslutas vid kalenderårets utgång.

Av årsmötet utsedd revisor ska senast en månad efter kalenderårets utgång ha tagit del av klubbens räkenskaper och bokslut samt protokoll och därefter upprätta revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före angivet datum för årsmötet.

 

§ 12 Sammanträden och årsmöte

Klubben håller minst ett medlemsmöte varje år. Klubben håller minst tre styrelsemöten varje år.

Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

 

§ 13 Motioner

Motioner och förslag ska vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast tre veckor före angivet datum för årsmötet.

 

§ 14 Stadgeändringar

Ändringar av dessa stadgar kan endast ske på årsmötet som förslag från styrelsen eller som motion från medlem.

 

§ 15 Klubbens upplösning

Klubbens upplösning kan endast ske om förslag därom i allmän omröstning biträdes av minst fem sjättedelar av klubbens samtliga medlemmar. Vid en beslutad upplösning tillfaller klubbens medel Adria Sverige AB.

                                                 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

21.12 | 11:50

God Jul och gott nytt år till er alla.
Håll i, håll ut och håll avstånd.🤶🏻⛄️
Hälsningar Helen o Rainer.

...
27.07 | 10:40

Om man ska typa upp en Adria 552 UK, var ska då balken sitta ?? Någon som gjort det & kan hjälpa oss 🙂

...
16.06 | 17:43

Hej !
Någon som vet hur man typar upp en Adria 552 uk -07 ??
Hittar inte någonstans hur man gör eller om man kan kontakta någon på Adria.

...
05.05 | 07:35

Hej! Var får jag tag på en ny taklucka till min gamla Adria 380, AWZ485. 67.5x2,5cm. Behöver även dörrstoppen av gummi och ventilen nere i dörren.

/ Anders

...
Du gillar den här sidan